Bileşik Nedir?

Bileşik, yapısında en az iki veya daha fazla farklı atom içeren saf maddelere denir.

 • Bileşikteki elementlerin bir birine oranı her zaman sabittir.
 • Örneğin; SU, her zaman iki atom hidrojen, bir atom oksijen bulundurur.
 • Bileşikler fiziksel yollarla bileşenlerine ayrıştırılamazlar , ancak kimyasal yollarla ayrıştırılabilirler.

Bileşikler başlıca iki sınıfa ayrılır:

1.Anorganik (İnorganik) Bileşikler:

 • Anorganik (İnorganik) Bileşikler, daha çok iyonlardan meydana gelmiştir.
 • Tuzlar, asitler, bazlar, oksitler vs. bu sınıftandır.
 • Anorganik (İnorganik) Bileşikler, genellikle kararlı yani kolayca bozunmayan bileşiklerdir.

2.Organik Bileşikler:

 • Bunlara karbon bileşikleri de denilebilir.
 • Genellikle suda çözündüklerinde iyonlaşmazlar.
 • Organik Bileşiklerde elementleri bir arada tutan kuvvet, elektron bağlarıdır.
 • Organik Bileşikler, Kararsız bileşiklerdir.

Bileşiklerin Özellikleri:

 • Bileşikler, kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler ve kendini oluşturan elementlerden tamamen farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere yani kimliklere sahiptir.
 • Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini yani kimliklerini kaybederler.
 • Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler.
 • Bileşiği oluşturan element atomları arasında kimyasal bağlar bulunur.
 • Bileşikler oluşurken enerji alışverişi olur.
 • Bileşikler, kimyasal değişmeler sonucu (tepkimelerle) oluşur ve kimyasal yollarla ayrılırlar.
 • Bileşikler en az iki farklı elementten yani atomdan oluşurlar.
 • Bileşiklerin belirli erime, kaynama, donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları vardır.
 • Bileşiklerin öz kütleleri sabittir.
 • Bileşikler formüllerle gösterilirler.
 • Bileşikler saf ve homojen maddelerdir.
 • Bileşikler, moleküler yapılı bileşikler ve moleküler yapılı olmayan bileşikler olarak iki çeşittir.
 • Bileşiklerin en küçük yapı birimleri moleküllerdir.