İngilizde Bilmece Örnekleri:

İşte İngilizce Bilmeceler ve Cevapları;
Q: Which ‘BUS’ could cross the ocean? hangi otobüs okyanusu geçebilir? 

A: Columbus! Kristof Kolum- BUS 

Q: What flowers have two lips? Hangi çiçeklerin iki dudağı vardır?

A: Tulips Two – lips (tulip=lale)


Q: What do you call a dog with no legs? Bacakları olmayan bir köpeği nasıl çağırırsın? 

A: Why bother, he won’t come anyway. Ne gerek var, nasılolsa gelemeyecek. 


Q: Why do birds fly south for the winter? Kuşlar kışın niçin güney uçar? 

A: Because it’s too far to walk. Çünkü yürünmeyecek kadar uzaktır. 


Q: What’s the most colorful state of U.S.A.? Amerikanın en renkli eyaleti hangisidir? 

A: Color-ado. Kolor -ado (color=renk) 


 Q: Which room has no doors, no windows. Hangi odanın hiç kapısı ve penceresi yoktur? 

A: A mushroom. Mantar( Mush – room) 


Q: Why didn’t the skeleton go to the dance? İskelet neden dansa gitmemiş? 

A: He didn’t have anybody to take. Götüreceği kimse yokmuş. 


İngilizce bilmeceler ve Türkçeleri:

Q: Why did the chicken cross the road? Tavuk neden karşı yola geçmiş? 

A: To get to the other side. Karşı tarafa geçmek için. 


Q. Why did the turkey cross the road? Hindi neden karşıya geçmiş? 

A. Because the chicken was on vacation. Çünkü tavuk tatile çıkmış. 

Q: Why did the chewing-gum cross the road? Sakız neden karşı yola geçmiş?

A: Because it was stuck to the chickens foot. Çünkü tavuğun ayağına yapışmış. 


Q: If you drop a white hat into the Red Sea, what does it become? Eğer bir beyaz şapkayı kızıl denize düşürürsen ne olur ? 

A: Wet. Islanır. 


Q: What has many keys but can’t open any doors? Birçok anahtarı(tuş – çift anlamlı) olan fakat hiçbir kapıyı açamayan şey nedir. 

A: A piano. Piyano 


Q: What has 6 eyes but can’t see? Neyin altı gözü vardır ama göremez? 

A: 3 blind mice. Üç kör fare 


Q: Can a kangaroo jump higher than the Empire State Building(dünyanın en yüksek binası)? Kanguru Empayır siteyt binasında daha yükseğe zıplayabilirmi? 

A: Yes, because the Empire State Building can’t jump! Evet çünkü Empayır siteyt binası zıplayamaz.

İngilizce Bilmeceler ve cevapları

Q: What letter of the alphabet is an insect? Alfabenin hangi harfi bir böcektir? 

A: B(bi). (bee) 


Q: What letter is a part of the head? hangi harf başın bir bölümüdür? 

A: I(ay). (eye) 


Q: What letter is a drink? hangi harf bir içeçektir.

A: T(ti). (tea) 


Q: What letter is a body of water? hangi harf bir su kütlesidir? 

A: C(si). (sea) 


Q: What letter is a vegetable? hangi harf bir sebzedir? 

A: P(pi). (pea)  Q:

What letter is an exclamation? hangi harf bir ünlemdir? 

A: O. (oh!) 


Q: What letter is a European bird? hangi harf bir avrupa kuşudur? 

A: J(cey). (Jay) 


Q: What letter is looking for causes ? hangi harf sebebleri araştırır? 

A: Y(vay). (why) 


Q: Why is the letter “T” like an island ? T harfi neden bir adaya benzer. 

A: Because it is in the middle of waTer. Çünkü waTer( su) ortasındadır. 


Q: Why is “U” the happiest letter? Niçin U en mutlu harftir?

A: Because it is in the middle of “fun”. Çünkü FUN (eğlence-li) ortasındadır.