İpotek nedir? İpotek Etmek Ne Demek?

İpotek Nedir?

Rehin hukukuna ait bir terim. Rehin vermek, bir sebepten dolayı bir şeyi hapsetmek, alıkoymak demektir. İpotek; arsa, bina gibi gayrimenkul (taşınmaz) bir malın, doğmuş veya ileride doğabilecek bir borca karşılık, alacağın teminat altına alınabilmesi için tapuya şerh edilmesi suretiyle, bir sözleşme sonucu ortaya çıkan gayrimenkul mal rehinidir. İpotek, ayni bir haktır. Borca karşılık teminat olarak gösterilen gayrimenkulün, borçluya ait olması şart değildir. Mal sahibinin ipotek edilen gayrimenkul üzerinde zilyetliği (elde bulundurma ve faydalanma hakkı) devam eder.

İpotek, tarafların serbest iradesiyle yaptıkları sözleşmenin tapu siciline kaydedilmesiyle resmi bir nitelik taşır. Alacaklıya verilen bir “ipotek belgesi” düzenlenir. Medeni Kanun’unun 807. maddesinde adı geçen kimseler kanundan doğan bir hak sebebiyle, borçlunun gayri menkulü üzerinde ipotek tescili istiyebilirler.

Borcun ödenmesi, takası veya ibrası yollarından birisi ile ipotek sona erer. Ayrıca borcu ödeyenin, tapudaki ipotek kaydının silinmesini yazılı olarak istemesi de şarttır.
İslam hukukunda: Rehin ve ipotek hükümleri, Mecelle’nin 701-761. maddelerinde düzenlenmiştir. Rehin veya ipotek, ödenecek mal karşılığı olarak, bir malı, alacaklıda veya başka adil (güvenilen) bir kimsede emanet bırakmaktır. İpotek, menkul (taşınır) ve gayri menkul mal üzerinde kurulabilir. İslam dini, ipotek edilen maldan, alacaklının faydalanmasını şart ederek ödünç verilmesini faiz kabul etmiştir.

close button