Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

Makale Nedir? Makalenin Özellikleri ve Türleri Nelerdir?

Makale Nedir?

Makale, herhangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak, bir tezi kanıtlamak veya bir düşünceyi savunmak amacıyla kaleme alınan ve temel öğesi fikir olan yazılara “makale” denir.

Makale yazıları gazete, dergi ve internet gibi ortamlarda yayınlanabilir. Ayrıca belli bir konuda gerçeği ortaya çıkarmak, bir konuda görüş ve tezler ortaya koymak ve bir hipotezi savunmak, desteklemek için yazılmış olan yazılara da makale denir.


Makalenin Özellikleri Nelerdir?

Makale yazılırken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bir makale temel olarak şu özellikleri içerir.

  • Makalede temel unsur, düşünce yani “fikirdir.”
  • Yazar, anlatmak istediği belli bir konudaki görüşlerini, belli kanıtlar, belgeler, inandırıcı veriler kullanarak okuyuculara anlatmaya çalışır, Böylece okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçlamış olur.
  • Makalenin amacı; açıklama, eleştiri, tanıtım, bilgilendirme de olabilir. Ama genellikle eleştirel tutum ön plandadır.
  • Makaleler, yazıldıktan sonra bir araya getirilerek makale kitapları şeklinde yayımlanabilir.
  • Makale yazılırken açık, anlaşılabilir,sade ve ciddi bir dil kullanılır.
  • Makaleler öğretici yazılardır. Bu nedenle yazar tutarlı, tarafsız, bilimsel bir üslup kullanmalıdır.

Makale Türleri Nelerdir?

Makaleler seçilen konuya göre uzun ya da kısa olabilir. Makale her konuda yazılabilir. Makalenin yazılacağı konu güncel olabileceği gibi, felsefi, bilimsel, sanatsal da olabilir. Ancak edebî makale sanatla ilgili konuları işler. Makaleler niteliklerine göre temelde “edebî makale”ve “mesleki makale” olmak üzere iki grupta toplanabilir.

a. Edebî makale: Dil, edebiyat ve sanatla ilgili konuları işleyen makale türüdür.

b. Meslekî makale: Tıp, ekonomi, sosyoloji gibi bilimin ve bilime dayalı mesleklerin değişik dalları ile ilgili konulan işleyen makale türüdür.


Türk Edebiyatında Makale

Türk edebiyatında makale türünün ilk örnekleri Tanzimat döneminde görülür. İlk makale, Şinasi tarafından çıkarılan ve ilk özel gazete kabul edilen Tercüman-ı Ahval de (1860) yayımlanmıştır. Türk edebiyatındaki bu ilk makale Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi‘dir. Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemsettin Sami, Muallim Naci, Beşir Fuad gibi sanatçılar bu türün gelişmesini sağlamıştır. Servet-i Fünun döneminde ise bu tür yayılmış, gelişmiş, olgunlaşmıştır.

Türk edebiyatında makale türünde Hüseyin Cahit, Cenap Şahabettin, Fuat Köprülü, Nurettin Topçu gibi sanatçılar eser vermiştir.

makale nedir

Türk Edebiyatında (bazı) Makale Yazarları ve Eserleri

Yazar:Eser:
ŞinasiMukaddime
Namık KemalMes Prisons Muahezenamesi
Renan Müdafaanamesi
Ziya GökalpTürkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
Cenap SahabettinEvrak-ı Eyyam
Nesr-i Harp
Nesr-i Sulh
Ali Canip YöntemMillî Edebiyat Meseleleri ve Cenap Beyle Münakaşalarımız
Yahya Kemal BeyatlıAziz İstanbul
Eğil Dağlar (makale – sohbet)
Yaşar Nabi NayırEdebiyatımızın Bugünkü Meseleleri (makale – inceleme)
Hasan Ali YücelPazartesi Konuşmaları
İyi Vatandaş İyi İnsan
Mehmet KaplanBüyük Türkiye Rüyası (makale – eleştiri)
Kültür ve Dil (makale I eleştiri)
Nesillerin Ruhu (makale – eleştiri)
Ahmet Hamdi TanpınarEdebiyat Üzerine Makaleler
Samiha AyverdiYusufçuk (makale ve konferansları)

close button