Ortak Miras Nedir? Neler Ortak Miras Sayılır?

Ortak Miras Ne Demektir? Ortak Miras Nedir?

Ortak Miras, bir neslin kendinden sonra gelen nesillere bırakmış olduğu maddi ve manevi değerlerin tümüne “Ortak Miras” denir. Ortak Miras tek bir millete ait değildir. Örneğin; İlk çağlarda Sümerler, Babiller, Mısırlılar, Yunanlılar, Orta Çağ’da Müslümanlar Yeni ve Yakın Çağlarda ise Avrupalılar insanlığın ortak mirasına ortak katkıda bulunmuşlardır. İnsanlar bilim, düşünce, sanat ve edebiyat alanlarında eserler ortaya koymuştur. Bu eserler nesilden nesile aktarılmış ve insanlığa önemli katkılar sunmuştur.


Neler Ortak Miras Sayılır?

Ortak miras sayılan şeyler şunlardır: 1. Sanat Mirası 2. Düşünce Mirası 3. Bilim Mirası

Sanat Mirası

İnsanların; doğayı, düşünce ve duyguları kendinden bir şeyler katarak ortaya koymuş olduğu özgün ürünlere sanat denir. Roman, öy­kü, tiyatro, mimari, müzik vb. sanat dalları var­dır. Sanat anlayışı İlk Çağdan günümüze ka­dar gelişme göstermiş ve gelişmeye devam et­mektedir. İlk olarak insanlar mağara duvarları­na resimler çizerek sanat eserleri ortaya koy­muşlardır. Hindistan, Anadolu, Mezopotamya ve Çin Uygarlıkları dönemindeki sanatsal faali­yetler diğer kültürleri de etkilemiştir. Türkiye’de, çevremize baktığımız zaman Anadolu Selçuklu devleti ve Osmanlı devleti döneminden kalan mimari eserleri görmekte­yiz. Bu yapılar, bizlere kalmış olan miraslardır. Bizlere düşen görev bu eserleri korumaktır.


Düşünce Mirası

İnsanlar, doğaya hakim olmak için müca­dele ederken çevresindeki olayları iyi gözlem­leyerek, olaylar arasında ilişki kurmuştur. Bu gözlemlerden etkilenerek düşünce hayatı ge­lişmeye başlamıştır. İlk Çağ, Orta çağ ve Yeni Çağ’daki yetişen bilim adamları düşünce hayatının gelişiminde önemli rol oynamışlardır. İlk Çağ’da; Tales, Sokrat, Konfüçyüs, Buda, Heraklit ve Aristo gibi bilim adamları yetişmiştir. Birunu, İbn-i Sina, İbn-i Rüşd, Harezmi, imam Gazali ise İslam bilim adamlarıdır. 15. ve 16. yy’da Avrupa’da görülen Röne­sans ve reform hareketleri, Avrupa’nın düşün­ce yapısını değiştirmiştir. aydınlanma çağı ile insanlar pozitif bilimlere yönelmiş ve skolastik düşünce önemini yitirmiştir. Avrupa’daki bu gelişmeler, bütün dünyayı etkilemiştir.


İnsanlığın Bilim Mirası

Dünyada varolandan yola çıkarak, deney ve gözlem yoluyla neden-sonuç ilişkisi içer­sinde incelenilerek ulaşılan kurallı bilgiler topluluğuna bilim denir. Bilim İlk Çağ’dan itibaren gelişmeye başlamıştır. Babiller’de görülen Astronomi ve matematik alanındaki çalışmalar bütün dünyayı et­kilemiştir. Pascal, Dekart, Kopernik, Kepler, Galileo, newton gibi bilim adamları Yeni Çağ’da yetişmiştir. Bu bilim adamları insanlığın ortak mirası olan bilime önemli katkılarda bulunmuşlardır.


Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli ortak mirası nedir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli ortak mirası Mustafa Kemal Atatürk’ün bırakmış olduğu eserlerdir.

Türkiyedeki Ortak Miraslar Nelerdir? TIKLAYIN!!!

close button