Osmanlı Döneminde Yetişen Önemli Bilim Adamları Kimlerdir?

Osmanlı Döneminde Yetişen Önemli Bilim Adamları:

Osmanlı İmparatorluğu, bulunduğu dönem içerisinde pek çok bilim adamı yetiştirmiştir. Osmanlı, yaptırdığı medreseler, eğitim kurumları nedeniyle pek çok bilim adamının yetişmesine vesile olmuştur.

İşte O Bilim Adamları:

– Molla Fenari: Osmanlının ilk Şeyhülislamı,

– Kadı Zade-i Rum: Astronomi Matematik

– Celalettin Hızır (Hacı Paşa): XIV. yüzyıl İslam dünyasının en tanınmış alimlerinden ve aynı zamanda hekimlerinden olan Hacı Paşa’nın başta tıp sahasında olmak üzere, mantık, kelam ve tefsir sahalarında önemli eserleri bulunmaktadır.

– Sabuncuoğlu Şerafeddin: Fatih döneminde yaşamıştır. Plastik cerrahinin babasıdır. Mücerrebname ve Kitabü’l Cerrahiyetül Hanniye adlı eserinde tedavi metotlarını ayrıntılı olarak açıklamıştır.

– Akşemsettin: Din ve pozitif bilimlerde uzmandır. Fatih Sultan Mehmet’in hocalığını yaptı.

– Ali Kuşçu: Uluğ Bey’in öğrencisi, matematikçi Fatih döneminde yetişti.Eseri: Fethiye’dir

– Seydi Ali Reis: Portekizleri Hint Deniz seferinde yenmiştir. Coğrafyacıdır. Ünlü türk denizcisidir. Mirat-ı Matematik (Miratül Memalik) en ünlü eseridir. Memleketin aynası anlamına gelir.+2.Mühit

– Piri Reis: Ünlü Türk Denizcisi ve Coğrafyacısıdır.1.Kitab-ı Bahriye(denizcilerin el kitabı) en ünlü eseridir.2.Dünya Haritası

– Evliya Çelebi: En ünlü Eseri Seyahatnamedir. Seyyah

– Matrakçı Nasuh: Geometri-Tarih-Coğrafya Osmanlının ünlü minyatür sanatçısıdır. Aynı zamanda Silahşor Hattat ve Ressamdır.

– Ebussuud Efendi: 30 yıl şeyhülislamlık yapmıştır. Sultan Süleyman’ın oluşturduğu kanunların hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. Tefsir, fıkıh, hadis gibi ilim dallarında eser vermiştir.

– Ahmet Cevdet Paşa: Osmanlı’nın ilk medeni kanunu olan Mecelle’yi hazırlamıştır. Tarih-i Cevdet adlı eserinde Osmanlı Devleti’nin son dönemini anlatmıştır. Kısas-ı Enbiya’da ise peygamberin hayatından bahsetmiştir.

close button