Tam Öğrenme Nedir? | Tam Öğrenme Modeli Nedir?

Tam öğrenme nedir? Tam öğrenme modeli nedir? Tam öğrenme modelinin değişkenleri nelerdir? Tam öğrenme modelinin temel dayanağı nedir?

Tam Öğrenme Nedir?

Tam öğrenme veya Okulda Öğrenme, okullarda öğrenim gören her öğrencinin uygun koşul, zaman ve uygun yöntemler altında beklenen başarısını daha yukarılara çıkaran bir öğrenme sürecini ifade etmektedir.

Tam Öğrenme Kuramı

Amerikalı bir eğitimci Benjamin S. Bloom öğrenme konusunda daha önce yapılmış olan araştırmaların sonucunda elde edilen bulgulara da dayanarak okuldaki (ya da sınıftaki) öğrenmeyi açıklamaya yönelik bir kuram geliştirmiştir.

Bloom’un kuramında okuldaki öğrenmeyi belirleyen etkenler:

 • Bilişsel giriş davranışları
 • Duyuşsal giriş davranışları
 • Öğretimin niteliği

Tam Öğrenme Kuramının Temeli

Bloom’a göre işin başından itibaren olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise dünyada herhangi belli bir kişinin öğrenebileceği her şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir.

Başka bir deyişle,
Tam öğrenme modeli “tüm öğrenciler okulda öğretilenleri öğrenebilir” varsayımına dayanmaktadır.

Bloom, belirleyici etkenler olan öğrencinin özgeçmişi ve öğretim hizmetinin niteliğinin, uygun hale getirilmesi durumunda öğrenciler arasındaki farklılıkların giderilmesinin ve okuldaki öğrencilerin en azından % 95’inin öğretilenlerin çoğunu öğrenerek en başarılı öğrenciler düzeyine gelmelerinin mümkün olacağını, diğer bir deyişle tam öğrenmenin gerçekleşebileceğini öne sürmektedir. 

Tam Öğrenme Modeli Nedir?

Tam öğrenme modeli, uygun ortam ve uygun öğrenme koşulları sağlandığında hemen hemen herkesin herhangi bir şeyi öğrenebileceği varsayımına dayanmaktadır.

Tam öğrenme modelinin temel amacı öğrenci bir derse başlamadan önce öğrencinin kendisinde var olan potansiyel belirlenmesi ve belirlenen bu potansiyeline göre öğretim sürecinin düzenlenmesidir.

Tam Öğrenme Modeline göre öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır. Bir sınıftaki öğrencilerin başarılı olmaları kendilerine uygun eğitimin verilmesine ve eğitim için uygun zamanın verilmesine bağlıdır.

Bu öğretim modelinde konular öncelikle küçük birimlere ayrılır. Ardından aşamalı bir şekilde öğrenim devam eder. Bir aşama öğrenilmeden, başarılmadan diğer aşamalara geçilmez. Eksiklerle ilgili gerekirse ek öğretim yapılır ve böylece öğrenme süreci tamamlanır.

tam öğrenme modeli bloom

Tam öğrenme modelinin değişkenleri nelerdir?

Tam öğrenme modelinin değişkenleri, öğrenci nitelikleri, öğretim ve öğrenme türleridir.

Öğrenci Nitelikleri

Bilişsel Giriş Davranışları

Eldeki bir ya da bir dizi öğrenme ünitesinin öğrenilebilmesi için gerekli olan bütün bilgi, beceri ya da yeterlikler.

 • Herhangi bir öğrenme işi için gerekli ön koşul öğrenmeler
 • Belli bir öğrenme işi için temel olan önkoşul öğrenmeler

Duyuşsal Giriş Özellikleri

 • Belli bir dersle ilgili duyuşsal özellikler
 • Okula karşı tutum
 • Kişinin kendi kendine karşı tutumu (akademik benlik kavramı)

Öğretmenin özellikleri

Sınıftaki öğretim düzeyinde;

 • İşaretler, ipuçları vermesi
 • Öğrenci katılımını sağlaması
 • Pekiştireç vermesi
 • Dönüt ve düzeltme vermesi

Genel olarak;

 • Öğretmenin hizmet öncesi eğitiminin süresi ve türü
 • Meslekteki hizmet süresi
 • Tutumları (otoriter, demokratik, iyimser-kötümser oluşu vb. gibi)

Öğretim Hizmetinin Niteliği

İpuçları

1. Sözel ipuçları,

2. Yazı, şekil, grafik vb.,

3. Film, slayt vb.,

4. Gösteri.

 • Öğrenciye, neyin öğrenileceğini açıklayan mesajların tümüdür. 
 • Öğrencilerin harekete geçirilmesine ve istenilen davranışın yapılmasına yardımcı olan davranışlardır.
 • Konu, öğrencinin düzeyi, kültürel faktörler ve çevredeki fırsatlar göz önünde bulundurulur. 

Pekiştirme

 • Bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendirilmesi sürecidir. 
 • Bir davranışın olma sıklığını artıran uyarıcılardır.
 • Öğrencilerin ihtiyaçları ve bireysel farklılıklar gözetilir. 

Öğrenci Katılımı

 • Öğrencinin öğrenme süreci sırasında kendisine sunulan ipuçları ve yönergeler doğrultusunda bir şeyler yapmasıdır.
 • Öğrenme sürecine etkin katılım olduğu sürece daha kalıcı izli öğrenme yaşantıları gerçekleşir.
 • Öğrenci katılımını sağlamak için grup çalışması, drama, benzetim gibi teknikler kullanılabilir ve ayrıca BDE çalışmalarına yer verilebilir. Bu da değişik öğretme stratejileri, yöntemler ve tekniklerin kullanılması demektir.

Dönüt ve Düzeltme

 • Dönüt ve düzeltme öğretim hizmetinin niteliğini sağlamayı güvence altına almak için kullanılır.
 • Dönüt işlemleri genelde öğrenme ünitelerinin sonunda uygulanır ve öğrencilerin neler öğrendiklerini ve neleri öğrenmeleri gerektiği ortaya çıkarmaya çalışılır. 
 • Dönüt ile öğrencilere neyi öğrenip neyi öğrenmedikleri bildirilir.
 • Düzeltme ise yanlışlarının düzeltilmesi eksiklerin tamamlanmasıdır.
 • Düzeltmelerde, her öğrenciye kendi öğrenme eksikliklerini tamamlayabilmesi için hangi ders kitabı, öğretim materyali ve kaynaklardan yararlanacağı konusunda yardım yapılır.

Sınıf ya da okulun özellikleri

 • Öğrenci sayısı
 • Donatım
 • Okul örgütünün ve yönetiminin tutumu vb. gibi

Öğrenme Ürünleri

 • Öğrenme Düzeyi ve Türü
 • Öğrenme Hızı
 • Duyuşsal Ürünler

Öğrenme Düzeyi ve Türü

Sınavlar:
Öğrenme düzeyinin belirlenmesi için her ünite sonunda sınavlar uygulanır.
Bu sınavlar sonunda öğrencilerin eksikleri ve öğrenme güçlükleri ortaya çıkarılarak gerekli yardım sağlanır.

Öğrenme Hızı

Tamamlayıcı Eğitim:

Bu işlemler ve uygulamalar sonunda öğrenciler arasındaki öğrenme hızı ve öğrenme düzeyi farklılıkları giderilecektir. Bu farklılıkların giderilmesi için tamamlayıcı eğitim çalışmalarına yer verilmektedir.

Duyuşsal Ürünler

 • Akademik benlik
 • Kendine güven
 • Güdülenmişlik
 • Ruh sağlığı

Tam Öğrenme Modelinin Temel İlkeleri

 • Öğrencilere planlı öğretim ve olumlu öğrenme koşulları sağlanmalıdır.
 • Yeterli zaman ayrılmalıdır.
 • İpucu, pekiştirme, dönüt ve düzeltme verilmelidir.
 • Öğrenci katılımı sağlanmalıdır.
 • Tam öğrenme ölçütü belirlenmelidir.
 • Bir ünite öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir.

close button