Türkler neden İslamiyeti kabul etmişlerdir?

Türklerin İslamiyet’i Kabul Etme Nedenleri:

Türkler 10.yy başlarından itibaren büyük kitleler halinde Müslüman olmaya başladılar.Bunda Türklerin İslam öncesi inanışları ile İslamiyet arasında büyük benzerliklerin bulunması etkili olmuştur.

Türklerin İslamiyet’i Kabul Etme Nedenlerini Şu Şekilde Sıralayabiliriz:

  • İslamiyet’teki tek tanrı (Allah) inancı ile Gök Tanrı inancı arasında pek fark bulmamaları,
  • Türk toplumunda bulunan Ozan ve Kam’lar ile İslam Evliyaları ve Dervişlerinin birbirine benzerlik göstermesi,
  • Cihad fikriyle, fetih fikrinin birbiriyle bağdaşması,
  • İslamiyet’in öngördüğü doğruluk, dürüstlük, temizlik, konukseverlik gibi ahlak kurallarının Türk ahlak anlayışına uygun olması,
  • Ahiret inancı ve Kurban Kesme benzerlikleri,
  • Bilimsel ve ticari ilişkilerin etkileri.

Türkler İslâmiyet’i kılıç zoruyla değil, kendi rızalarıyla kabul etmişlerdir. Şüphesiz bu dini seçmelerinin en önemli sebebi, eski Türk inancı ve anlayışı ile İslâmiyet arasında birçok benzerlik bulunmasıdır:

Türklerin İslamiyeti kabul etme nedenlerini bir diğer şekilde şöyle sıralayabiliriz:

1- Eski Türk dini, Gök-Tanrı inancı adıyla bilinmektedir. Bu inanışa göre Türkler, İslâmiyet’teki gibi tek bir Allah’a inanıyor ve O’na Tanrı (Tengri) diyorlardı. İslâmiyet’te Esmâ-i hüsnâ denilen Allah’ın sıfatlarından bazıları, eski Türk inancında da mevcuttu .

2- Ahiret ve ruhun ölmezliği, her iki inançta da mevcuttu. Türkler cennet için uçmağ (uçmak), cehennem için tamu sözünü kullanmaktaydı.

3- İslâmiyet’te olduğu gibi Gök Tanrı inanışında da Tanrıya kurban sunuluyordu.

4- İslâmiyet’teki gaza ve cihat ile Türklerin dünya üzerinde töreyi hâkim kılmak için yaptıkları savaşlar benzer mahiyettedir. İslâm anlayışına göre savaş sonunda elde edilen ganimet helâldir. Türklerde ise aynı şekilde yağma geleneği vardır.

5- İslâmiyet’in telkin ettiği ahlakî kurallar, Türk anlayışına da uygun düşmektedir.

close button